top of page

ODMĚNA

Odměna advokáta je vždy sjednána individuálně, výše odměny advokáta pak reflektuje povahu a složitost úkolu, jeho časovou náročnost a rovněž preference klienta, přičemž je vždy dbáno na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

 

Odměnu je možno určit několika následujícími způsoby:

i. na základě právního předpisu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění,

ii. na základě dohody advokáta s klientem jako odměnu hodinovou, která je rozlišena dle složitosti a náročnosti věci, zpravidla jde o sazbu 1.800,- Kč za hodinu, tato je účtována podle času skutečně stráveného s poskytováním dané právní pomoci,

iii. na základě dohody advokáta s klientem jako odměnu fixní, tj. jako pevnou částku za vyřízení konkrétní záležitosti,

iv. při dlouhodobější spolupráci na základě dohody advokáta s klientem jako odměnu paušální, kdy je dojednána pravidelná měsíční pevná částka bez ohledu na rozsah a časovou náročnost poskytované právní pomoci.

 

K odměně za právní služby stanovené jedním ze způsobů stanoveným pod bodem i. až iv. se připočítávají hotové výdaje a výdaje spojené s cestou k úkonu. K celkové ceně právních služeb je vždy připočítána daň z přidané hodnoty dle aktuální sazby této daně.

 

Mgr. Martina Krňoulová má pro výkon advokacie řádně uzavřeno profesní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, a to v rozsahu stanoveném právním řádem České republiky a v souladu se stavovskými předpisy České advokátní komory.

bottom of page